گردش کار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند. ۱- تشکیل پرونده در زندان توسط مددکاران زندان . ۲-ارسال پرونده تشکیل شده به ستاددیه . ۳-بررسی پرونده ورفع نواقصات موجود در آن . ۴-ارائه پرونده به گروه تحقیق جهت تحقیق میدانی از شاکی ومتشاکی . ۵-طرح پرونده درجلسه هیأت مدیره ستاددیه […]

گردش کار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند.

۱- تشکیل پرونده در زندان توسط مددکاران زندان .

۲-ارسال پرونده تشکیل شده به ستاددیه .

۳-بررسی پرونده ورفع نواقصات موجود در آن .

۴-ارائه پرونده به گروه تحقیق جهت تحقیق میدانی از شاکی ومتشاکی .

۵-طرح پرونده درجلسه هیأت مدیره ستاددیه واتخاذ تصمیمات لازم .

۶-اجرای تصمیمات اخذ شده درجلسه هیأت مدیره ستاددیه  دررابطه با پروندهای مددجویان .

 

 

>>  دانلود گردش کار کامل ستاد دیه