اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند • فصل اول – کلیات و اهداف • فصل دوم : ارکان • فصل سوم : بازرسان • فصل چهارم : انحلال • آئین نامه تآسیس شعب ستاد دیه ( در استانها ) • دستورالعمل اجرائی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند  فصل اول […]

اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند
• فصل اول – کلیات و اهداف
• فصل دوم : ارکان
• فصل سوم : بازرسان
• فصل چهارم : انحلال
• آئین نامه تآسیس شعب ستاد دیه ( در استانها )
• دستورالعمل اجرائی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

 فصل اول – کلیات و اهداف

ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند بمنظور کمک به زندانیان نیازمند دربند و خانواده های آنان در جهت پرداخت دیه و محکومیتهای مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم ، در سال ۱۳۶۹ پایه ریزی شد و در سال ۱۳۷۸ بطور رسمی فعالیت خود را آغاز نمود .

ماده ۱ : نام : ستادمردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در این اساسنامه به لحاظ اختصار « ستاد » نامیده میشود.

ماده ۲ : اهداف : اهاف ستاد عبارتند از :
جذب کمکهای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی و نهادها و ارگانهای داخلی و خارجی ؛ بمنظور کمک به زندانیان نیازمندی که بواسطه عدم کفایت دارائی ، قادر به پرداخت جزای نقدی و یا رد عین یا مثل یا قیمت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نباشد .

ماده ۳ : مدت : مدت فعالیت ستاد نامحدود و تابعیت آن ایرانی است .

ماده ۴ : محل : مرکز اصلی ستاد در تهران به نشانی :
خیابان شریعتی ـ بعد از دوراهی قلهک ـ روبروی ایستگاه یخچال ـ کوچه شریف ـ شماره ۸۱۱ میباشد که هیئت مدیره عندالاقتضاء میتواند محل آن را تغییر دهد .
تبصره : تأسیس شعب در استانها با تصویب هیءت امناء خواهد بود.

ماده ۵ : سرمایه : دارائی اولیه ستاد مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۱۴۰ ریال میباشدکه کلیه مبلغ آن توسط افراد خیر ونیکوکار تأمین گردیده است .
تبصره : ستاد میتواند ازمحل کمکهای نقدی و غیرنقدی به سرمایه خود بیفزاید.

ماده ۶ : درآمدها و هزینه های ستاد باید طبق اصول حسابداری دقیقاً در دفاتر قانونی ئارد و طبق اصول کلی حسابداری و مقرّرات اساسنامه هزینه شود .

ماده ۷ : سال مالی از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه ختم میشود ، مگر در سال اول تأسیس که ابتدای سالمالی تاریخ تأسیس است .

تبصره : ترازنامه هر سال مالی باید تا آخر خرداد ماه تهیه و به هیئت امناء ستاد ارسال شود .
 
 فصل دوم : ارکان

ماده ۸ : ارکان ستاد عبارتند از :
• الفـ هیأت مؤسس .
• بـ هیأت امناء .
• جـ هیأت مدیره .
• دـ بازرسان .

ماده ۹ : هیأت مؤسس متشکلند از :
آقایان : حاج مرتضی بختیاری ، مرحوم حاج سعید امانی ، حاج حبیب اله شفیق ، حاج محمدرضا اعتمادیان ، حاج سد علاءالدین میرمحمد صادقی ، حاج اکبر بادام برجاه و حاج سید اسداله جولائی .

ماده ۱۰ : اختیارات و مسئولیتهای هیأت موسس .
• الفـ تصویب اساسنامه ستاد .
• بـ انتخاب اولین هیأت امناء .

تبصره : هیأت مؤسس بعد از تصویب اساسنامه ستاد و اتتخاب اولین هیأت امناء مسئولیت و اختیاری در ستاد نخواهد داشت .

ماده ۱۱ : هیأت امناء : هیأت امناء ستاد مرکب از هفت نفر بوده که توسط هیأت مؤسس انتخاب میشوند و عالیترین مرجع تصمیم گیری در ستاد میباشد که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل جلسه میدهند .
تبصره : فعالیت هیأت امناء افتخاری میباشد .

ماده ۱۲ : هر یک از اعضاء هیئت امناء باید در هنگام حیات خود یکنفر را که دارای صلاحیت میباشد ؛ برای جانشینی خود معرفی نماید که بعد از فوت یا استعفای وی بعنوان عضو هیئت امناء انجام وظیفه نماید . عضو مذکور باید مورد تأیید حداقل دو سوم اعضاء هیئت امناء قرار گیرد و به همین ترتیب هرکس که بعداً به عضویت هیئت امناء برگزیده میشود ؛ باید جانشین خود را معرفی نماید . بطوریکه تکالیف و وظایف محوله در این اساسنامه بدون وقفه انجام پذیر باشد .

ماده ۱۳ : چنانچه هریک از اعضاء هیئت امناء در زمان حیات خویش از تعیین و معرفی جانشین و یا از ادامه همکاری به هرصورت خودداری نماید ؛ هیئت امناء شخص واجد شرایط و با صلاحیت را از میان داوطلبان و با رأی موافقت دو سوم اعضاء حاضر در جلسه انتخاب نموده و بعنوان عضو هیئت امناء به جانشینی شخص مذکور خواهد پذیرفت .

ماده ۱۴ : هیئت امناء از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نائب رئیس انتخاب خواهد کرد.

ماده ۱۵ : مجمع عمومی عادی ، سالی یکبار با دعوت از سوی رئیس یا نائب رئیس هیئت امناء تشکیل میشود . برای رسمیت جلسه حضور نصف بعلاوه یک اعضاء و جهت تصویب هر موضوعی نیز رأی موافق اکثریت نصف بعلاوه یک اعضاء حاضر ضرورت دارد .
در صورتیکه در دعوت نخستین اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله ۱۵ روز تشکیل و با هر تعداد حاضر، جلسه رسمیت خواهد یافت . مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا یک سوم اعضاء هیئت امناء تشکیل گردد .

ماده ۱۶ : وظایف مجمع عمومی عادی :
۱٫ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل .
۲٫ تعیین خط مشی و سیاستهای کلی ستاد و اتخاذ تصمیم در راستای اهداف آن و ابلاغ به هیئت مدیره .
۳٫ استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره ، بازرس یا بازرسان .
۴٫ بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره اعم از آئین نامه اجرائی و یا سایر موارد .
۵٫ تعیین عضو جانشین هیئت امناء طبق مندرجات ماده ۱۳ .
۶٫ تصویب ترازنامه و بودجه .
۷٫ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های ستاد .

ماده ۱۷ : مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :
۱٫ بادرخواست هیئت مدیره یا بازرس .
۲٫ با درخواست یک سوم از اعضای هیئت امناء .

تبصره ۱ : دعوت برای مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا یک هفته قبل از آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید .
تبصره ۲ : شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان شرایط مجمع عمومی عادی است .
تبصره ۳ : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۸ : وظایف مجمع عمومی فوق العاده :
۱٫ اصلاح اساسنامه و تغییرات بعدی آن .
۲٫ بررسی و تصویب انحلال ستاد .
۳٫ عزل هیئت مدیره .
۴٫ عزل بازرسان .

ماده ۱۹ : هیئت مدیره : ستاد دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۵ تا ۷ نفر عضو اصلی ، ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین هیئت امناء و یا خارج از آن توسط هیئت امناء انتخاب می شوند .
تبصره ۱ : جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .
تبصره ۲ : شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات آن ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غائب بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفای عضو غائب خواهد بود .

ماده ۲۰ : در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط هریک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده ۲۱ : هیئت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هر دو هفته یکبار تشکیل خواهد داد ؛ بنا به ضرورت یا دعوت کتبی یا تلفنی رئیس ، نائب رئیس و یا مدیرعامل ، تشکیل جلسه فوق العاده خواهد بود . فاصله بین ارسال دعوتنامه و یا تلفن و تشکیل جلسه هیئت مدیره حداقل سه روز خواهد بود .

ماده ۲۲ : اعضاء هیئت مدیره حداکثر تا یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یکنفر رئیس و یکنفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود که حدود اختیارات آنها را آئیننامه مشخص می نماید .

ماده ۲۳ : هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب خواهد شد و انتخاب مجدد هر یک از اعضاء برای دوره های بعدی بلامانع میباشد . هیئت مدیره موظف است : حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی بمنظور انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت نماید .

ماده ۲۴ : وظایف و اختیارات هیئت مدیره :
هیئت مدیره نماینده قانونی ستاد بوده و وظایف و اختیارات آن بشرح زیر میب اشد :
۱٫ تعیین رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره از بین اعضاء هیئت مدیره .
۲٫ تعیین مدیرعامل از میان اعضاء هیئت مدیره و یا خارج از آن و تعیین حدود اختیارات و مسئولیت و وظایف او .
۳٫ هیئت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید .
۴٫ استخدام ، عزل ، نصب و اخراج کارکنان .
۵٫ اجرای تصمیمات مجمع عمومی هیئت امناء .
۶٫ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی .
۷٫ اقامه دعاوی مدنی ، جزائی و جوابگویی به دعاوی مدنی و جزائی اعم از اینکه ستاد مدعی باشد یا مدعی علیه در تمام مراحل با اختیارات اصالتاً و وکالتاً .
۸٫ تعیین وکیل و عزل آن .
۹٫ قطع و فصل دعاوی از طریق سازش و درصورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی با حق توکیل .
۱۰٫ اهداء و قبول کلیه هدایا و کمکهای مادی و غیرمادی .
۱۱٫ تنظیم آئین نامه های لازم درخصوص امور اداری ، مالی ، استخدامی و نیز نحوه استفاده از درآمدهای ستاد و اختصاص بودجه به هریک از هدفهای آن و ارائه به هیئت امناء جهت رسیدگی و تصویب .
۱۲٫ تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارشات سالیانه هیئت مدیره و هیئت امناء جهت رسیدگی و تصویب .
۱۳٫ رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره ؛ موظف است که مجمع عمومی هیئت امناء را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوی آنها می باشد دعوت نماید .

ماده ۲۵ : بجز مواردی که هیئت امناء استثنا کرده باشد ، هیئت مدیره میتواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال غیرمنقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن و استقراض به استثنای فروش اموال یغرمنقور که مستلزم تصویب مجمع عمومی میباشد بنام ستاد انجام دهد .

ماده ۲۶ : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از چهار نفر شامل : رئیس هیئت مدیره ، نائب رئیس ، مدیرعامل یا خزانه دار و با مهر ستاد معتبر میباشد .
تبصره : اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود .

ماده ۲۷ : مصوبات و صورتجلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ثبت و به امضای اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسدی .

ماده ۲۸ : ستاد دارای مهر و علامت (آرم ) مخصوصی خواهد بود که متن آن با تصویب هیئت امناء تهیه خواهد شد .

ماده ۲۹ : مدیرعامل : مدیرعامل برای مدت ۲ سال از میان هیئت مدیره و یا خارج از آن با تأیید هیئت امناء انتخاب میگردد .
تبصره : حق الزحمه مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین میشود .

ماده ۳۰ : مدیرعامل در طول مدت مسئولیت از طرف اکثریت هیئت مدیره با نصف بعلاوه یک آراء و با تأیید هیئت امناء قابل عزل و تغییر بوده و انتخاب مجدد وی در پایان مدت بلامانع است .

ماده ۳۱ : مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات ذیل است :
۱٫ اجرای تصمیمات هیئت مدیره در انجام امور ستاد .
۲٫ انجام امور اداری ، اجرائی و مالی ستاد .
۳٫ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه های ستاد از طریق واحدهای اجرائی آن .
۴٫ تنظیم بیلان عملکرد و گزارش سالیانه جهت ارائه به هیئت مدیره .
۵٫ تنظیم بودجه ستاد جهت ارائه به هیئت مدیره .
۶٫ تهیه گزارش ماهانه و ارائه به هیئت مدیره .
 
 فصل سوم : بازرسان

ماده ۳۲ : هیئت امناء ستاد در هر سال یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب میکند .
تبصره : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .

ماده ۳۳ : وظایف بازرسان بشرح زیر است :
۱٫ بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی .
۲٫ مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی .
۳٫ گزارش هرگونه تحلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی .

ماده ۳۴ : کلیه اسناد و مدارک ستاد اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط بوسیله هیئت مدیره و یا مدیرعامل ستاد باید جهت بررسی در دسترس بازرس یا بازرسان قرار گیرد .
 
 فصل چهارم : انحلال

ماده ۳۵ : درصورت انحلال ستاد مجمع عمومی فوق العاده ، هیئت تصفیه ای انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالفات باقیمانده ، کلیه دارائیها اعم از منقول و غیرمنقول را طبق نظر ریاست محترم قوه قضائیه به محل خیریه مشابه دیگر که صلاح بدانند انتقال دهند .

ماده ۳۶ : این اساسنامه مشتمل بر چهار فصل ، ۳۶ ماده و ۱۳ تبصره در نشست مورخ ۲۷/۷/۷۸ هیئت مؤسس به تصویب رسید .
 
 آئین نامه تآسیس شعب ستاد دیه ( در استانها )

در اجرای تبصره ذیل ماده ۴ اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند و با اختیار حاصله ازبند ۱۱ ماده ۲۴ اساسنامه مزبور ، آئین نامه تأسیس شعب ستاد دیه ( در استانها ) که به اختصار شعب گفته میشود به شرح ذیل تصویب می گردد :

ماده ۱ : بمنظور تسهیل و تعجیل در تحقق اهداف موردنظر ماده ۲ اساسنامه ستاد ، با تصویسب حداکثر آراء هیئت مدیره و درصورت لزوم در استانهای سراسر کشور ، شعبی بدین منظور تأسیس میگردد .

ماده ۲ : مدت فعالیت هریک از شعب تابع مدت فعالیت ستاد میباشد .

ماده ۳ : مرکز اصلی شعب در مراکز استانها خواهد بود که هیئت مدیره عندالاقتضاء میتواند محل آنرا تغییر دهد .

ماده ۴ : تأمین سرمایه اولیه شعب با ستاد مرکزی بوده که کلیه مبالغ آن توسط افراد خیّر و نیکوکار تأمین گردیده است .
تبصره : شعب میتوانند از محل کمکهای نقدی و غیرنقدی به سرمایه خود بیافزاید .

ماده ۵ : درآمدها و هزینه های شعب باید باتوجه به مواد اساسنامه و طبق اصول حسابداری و قانون تجارت در دفاتر قانونی ثبت گردد .

ماده ۶ : سال مالی از اول فرودین ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم میشود ، مگر در سال اول تأسیس که ابتدای سال مالی تاریخ تأسیس شعب خواهد بود .
تبصره : ترازنامه هرسال مالی باید تا آخر خردادماه تهیه و به هیئت امناء شعب ارسال تا پس از بررسی آن به هیئت امناء ستاد مرکز ارائه گردد .

ماده ۷ : ارکان شعب عبارتند از :
• الف) هیئت امناء
• ب) هیئت مدیره
• ج) مدیرعامل
• د) بازرسان

الف ) هیئت امناء :

ماده ۸ : هیئت امناء شعب مرکب از ۵ تا ۷ نفر که بمدت ۵ سال و یا به پیشنهاد سه نفر ( رئیس کل دادگستری استان ، مدیرکل زندانها و مدیرکل کمیته امداد امام (ره) ) به هیئت امناء ستاد مرکز معرفی و پس از تأیید ستاد مذکور انتخاب میشوند ؛ و انتخاب مجدد آنها بلامانع خواهد بود .

تبصره ۱ : هیئت امناء عالی ترین مرجع تصمیم گیری در شعب مربوطه میباشد که اعضاء آن بصورت افتخاری فعالیت مینمایند .

تبصره ۲ : جلسات هیئت امناء بصورت عادی و یا فوق العاده تشکیل میشود .

ماده ۹ : هیئت امناء از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس و یک نفر را بعنوان نائب رئیس انتخاب خواهد کرد .

ماده ۱۰ : مجمع عمومی عادی ، سالی یکبار با دعوت از سوی رئیس یا نائب رئیس هیئت امناء تشکیل میشود ، برای رسمیت جلسه حضور ۳/۲ اعضاء ضرورت دارد و درصورتیکه در دعوت نخست اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله ۵ روز تشکیل و با نصب بعلاوه یک نفر از اعضاء ، جلسه رسمیت خواهد یافت . چنانچه جلسه دوم نیز تشکیل نگردید ، مدیرعامل گزارش مربوط به عدم تشکیل جلسات را به ستاد مرکز منعکس خواهد نمود .
تبصره : مجمع عمومی عادی ممکن است بصورت فوق العاده و در هر زمان به تقاضای هیئت مدیره یا ۳/۱ اعضاء هیئت امناء تشکیل گردد .

ماده ۱۱ : در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت .

ماده ۱۲ : وظایف مجمع عمومی عادی عبارتند از :
۱٫ انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان اصلی و علی البدل .
۲٫ تطبیق خط مشی و سیاستهای شعب با سیاستهای کلی ستاد و اتخاذ تصمیم در راستای اهداف تعیین شده ستاد مرکز و ابلاغ آن به هیئت مدیره .
۳٫ استماع و رسیدگی به گزارش هیئت مدیره ، بازرس و یا بازرسان .
۴٫ بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره اعم از آیین نام اجرایی و یا سایر موارد .
۵٫ تصویب ترازنامه و بودجه .
۶٫ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی و دعوتنامه های شعب .

ماده ۱۳ : مجمع عمومی فوق العاده با شرایط ذیل تشکیل می گردد :
۱٫ با درخواست هیئت مدیره یا بازرس .
۲٫ با درخواست یک سوم از اعضاء هیئت امناء .

تبصره ۱ : دعوت برای حضور در مجمع عمومی فوق العاده کتبی بوده و حداقل تا یک هفته قبل از آن باطلاع اعضاء خواهد رسید .
تبصره ۲ : شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همان شرایط مجمع عمومی عادی است .
تبصره ۳ : تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با حداقل دوسوم آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده ۱۴ : وظایف مجمع عمومی فوق العاده عبارتند از :
۱٫ بررسی و پیشنهاد انحلال شعب به ستاد مرکز .
۲٫ عزل هیئت مدیره .
۳٫ عزل بازرسان .
۴٫ ارائه پیشنهادات اصلاحی درخصوص اصلاح آئین نامه مزبور و اساسنامه ستاد مرکز .

ب ) هیئت مدیره :

ماده ۱۵ : شعب دارای هیئت مدیره ای مرکب از ۳ تا ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل خواهد بود که از بین هیئت امناء یا خارج از آن توسط هیئت امناء انتخاب میشوند .
تبصره ۱ : حضور در جلسات اعضای هیئت مدیره ضروری است و غیبت هریک از اعضاء بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی ؛ بانظر هیئت مدیره در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .
تبصره ۲ : فعالیت اعضای هیئت مدیره در شعب ستاد دیه افتخاری می باشد .

ماده ۱۶ : درصورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط هریک از اعضای هیئت مدیره عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیئت مدیره بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .

ماده ۱۷ : نحوه تشکیل جلسات هیئت مدیره بموجب مواد ۲۱ و ۲۲ اساسنامه ستاد مرکز خواهد بود .

ماده ۱۸ : اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد هریک از اعضاء برای دوره های بعدی بلامانع میباشد .
تبصره : هیئت مدیره موظف است حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود از مجمع عمومی عادی به منظور انتخاب هیئت مدیره جدید دعوت نماید .

ماده ۱۹ : وظایف و اختیارات هیئت مدیره :

هیئت مدیره نماینده قانونی شعب بوده : وظایف و اختیارات آن به شرح ذیل می باشد :
۱٫ تعیین رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره از میان اعضاء هیئت مدیره .
۲٫ عزل و نصب مدیرعامل و تعیین میزان حق الزحمه وی .
۳٫ استخدام ، عزل و نصب و اخراج کارکنان .
۴٫ اجرای تصمیمات مجمع عمومی هیئت امناء .
۵٫ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائی .
۶٫ اقامه دعاوی مدنی ، جزائی و جوابگوئی به دعاوی مدنی و جزائی اعم از اینکه مدعی باشد یا مدعی علیه در تمام مراحل با اختیارات و وکالتاً .
۷٫ تعیین وکیل و عزل آن .
۸٫ حل و فصل دعاوی از طریق سازش و درصورت اقتضاء تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود به هر شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی با حق توکیل .
۹٫ اهداء و قبول کلیه هدایا و کمکهای مادی و غیرمادی .
۱۰٫ تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارشات سالیانه هیئت مدیره و ارائه آن به هیئت امناء جهت رسیدگی و تصویب .

تبصره : هیئت مدیره میتواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید .

ماده ۲۰ : رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره جلسات هیئت مدیره ، موظف است که مجمع عمومی هیئت امناء را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آنها میباشد دعوت نماید .

ماده ۲۱ : بجز مواردی که هیئت امناء شعب و ستاد مرکز استثنا کرده باشد ، هیئت مدیره میتواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول و تبدیل به احسن یا رهن گذاری و فک رهن به استثناء فروش منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی و تأیید هیئت امناء ستاد مرکز میباشد بنام شعب انجام دهد.

ماده ۲۲ : کلیه اسناد عادی و تجاری با امضاء دو نفر ، از چهار نفر شامل رئیس هیئت مدیره ، نائب رئیس ، مدیرعامل یا خزانه دار و با مهر شعبه معتبر می باشد .
تبصره : اوراق و مکاتبات عادی با مهر و امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره معتبر خواهند بود .

ماده ۲۳ : مصوبات و صورتجلسات هیئت امناء و هیئت مدیره در دفاتر مخصوص به ترتیب تاریخ ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید .

ماده ۲۴ : شعب دارای مهر و علامت «آرم » یکسان خواهند بود که متن آن با تصویب ستاد مرکز تهیه خواهد شد .

ج) مدیرعامل :

ماده ۲۵ : مدیرعامل برای مدت ۲ سال از میان اعضاء هیئت مدیره و یا خارج از آن با تأیید هیئت امناء انتخاب میشود .

ماده ۲۶ : مدیرعامل در طول مدت مسئولیت از طرف اکثریت اعضاء هیدت مدیره و با تأیید هیئت امناء قابل عزل و تعیین بوده و انتخاب مجدد وی بلامانع است .

ماده ۲۷ : مدیرعامل دارای وظایف و اختیارات ذیل است :
۱٫ اجرای مصوبات هیئت مدیره .
۲٫ انجام امور اداری ، اجرائی و مالی .
۳٫ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها از طریق واحدهای اجرائی آن .
۴٫ تنظیم بیلان عملکرد و گزارش سالیانه و ارائه به هیئت مدیره .
۵٫ تنظیم بودجه و پیشنهاد به هیئت مدیره .
۶٫ تهیه گزارش ماهانه و ارائه به هیئت مدیره .

د ) بازرسان :

ماده ۲۸ : هیئت امناء هر شعبه ، هر سال یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب میکند .
تبصره ۱ : انتخاب مجدد بازرس یا بازرسان بلامانع است .
تبصره ۲ : انتخاب بازرس شعب مانع از اعزام بازرس و یا بازرسین توسط ستاد مرکز جهت بازرسی امور مربوط به شعب نخواهد بود .

ماده ۲۹ : وظایف بازرسان به شرح ماده ۳۳ اساسنامه ستاد خواهد بود .

ماده ۳۰ : کلیه اسناد و مدارک شعب عندالمطالبه می بایست در اختیار بازرس یا بازرسان قرار گیرد .

ماده ۳۱ : آئیننامه های مربوط به امور اداری ، مالی ، استخدامی و نیز نحوه استفاده از درآمد و اختصاص بودجه در شعب استانها توسط ستاد دیه تهیه و جهت اجرا به کلیه استانها ابلاغ خواهد شد .

ماده ۳۲ : ادامه کار و فعالیت شعب سراسر کشور بستگی مستقیم به اداره فعالیت ستاد مرکز داشته ، لذا درصورت انحلال ستاد مرکز ، موضوع شامل تمامی شعب نیز خواهد بود .
تبصره : امر تسویه حسابهای شعبی که طبق ضوابط منحل میشوند ؛ به موجب مقررات ماده ۳۵ اساسنامه ستاد مرکز انجام خواهد شد .

ماده ۳۳ : این آئیننامه مشتمل بر ۳۳ ماده و ۱۷ تبصره در نشست مورخ ۴/۱۱/۷۹ در جلسه هیئت امناء ستاد مرکز به تصویب رسید .
 
 دستورالعمل اجرائی ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند

ماده ۱ : بمنظور کمک به زندانیان نیازمند و خانواده های آنان در راستای تحقق اهداف مذکور در آیه کریمه ۲۸۰ سوره مبارکه بقره

وَ اِنْ کانَ ذوُ عُسْرَهٍ فَنَظِرَهٌ إلی مَیْسَرَهٍ وَ أنْ تَصَدَّقوُا خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ
طلب گر که دارید از تنگدست شکیبید تا مال آرد به دست
اگر تنگدست است آن بینوا بر او گر ببخشید باشد روا
که اجرش بیابید در آخرت اگر بازدانید این مصلحت

و عنایت به اساسنامه ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند در این دستورالعمل به اختصار ستاد نامیده میشود ، طبق ضوابط این دستورالعمل وام پرداخت میگردد .

ماده ۲ : دیه مالی است که به سبب جنایت در نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم داده میشود .

ماده ۳ : زندانیان نیازمند افرادی هستند که به واسطه عدم کفایت دارائی قادر به پرداخت جزای نقدی و یا رد عین مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم نباشد .

ماده ۴ : پرداخت تسهیلات وام از سوی ستاد به محکومین ؛ منوط به انقضای مهلت قانونی مقرر در حکم و وجود محکوم در زندان به لحاظ عجز از پرداخت دیه و یا محکومیتهای مالی میباشد .
تبصره : محکومین متأهل ، متدین و آبرومند ؛ منوط به شرط گذشت قابل توجه شاکل یا شکات نسبت به تمام یا قسمتی از دیه خود یا برخورداری از مساعدت مالی خانواده ، اقوام و دوستان برای تأمین قسمتی دیگر از دیه و به منظور حفظ کیان خانواده زندانی ، قبل از انقضاء مهلت فوق از تسهیلات اعطائی وام برخوردار میگردند .

ماده ۵ : تشخیص عجز زندانیان از پرداخت دیه : برای زندانیان نیازمند به عهده ستادهای استانی مباشد ( تا تشکیل ستاد دیه استان تهران ، این وظیفه به عهده ستاد مرکزی مباشد )

ماده ۶ : کلیه ستادها می توانند با همکاری مسئولین و مددکاران زندان ، اقدامات مقتضی برای تنظیم دادخواست اعسار و تقدیم آن به دادگاه و پیگیریهای بعدی را بعمل آورده و مسئولین و مددکاران زندانها نیز در حدود مقررات حسب درخواست ستادهای مذکور همکاری لازم را معمول خواهند داشت .

ماده ۷ : زندانیانی که دادخواست اعسار آنها توسط مراجع قضائی صالحه رد گردیده است نیز حسب تشخیص ستاد می توانند از تسهیلات این دستورالعمل بهره مند شوند .

ماده ۸ : تسهیلات ستاد در غالب وامهای کوتاه یا بلند مدت و یا بلاعوض پرداخت میگردد .

ماده ۹ : دیه سهم الارث صغار ؛ به قائم مقام قانونی آنها و یا اداره سرپرستی دادگستری شهرستان مربوط پرداخت خواهد شد .

ماده ۱۰ : جرائمی که مرتکبین آن پس از بررسی و تحقیق حسب مورد بعضاً نیز مشمول اعطای تسهیلات این آئیننامه می شوند ، بشرح زیر است :

الف ) اولویت اول :
۱٫ صدور چک بلامحل .
۲٫ قتل غیرعمد ( شبه عمد ، قتل خطائی )
۳٫ صدمه غیرعمدی .
۴٫ جرائم ناشی از تخلفات رانندگی .
۵٫ ترک انفاق .

ب ) حسب مورد :
۱٫ قاچاق کالا .
۲٫ خودداری از کمک به مصدومین .
۳٫ قطع اشجار .
۴٫ سوءاستفاده از موقعیت شغلی .
۵٫ خرید و فروش کوپن .
۶٫ جرائم صنفی ( حسب مورد )
۷٫ فک پلمپ .
۸٫ سهل انگاری در انجام وظیفه .
۹٫ جرائم علیه حفاظت از محیط زیست .
۱۰٫ صید غیرمجاز .
۱۱٫ بکارگیری اتباع بیگانه .

ماده ۱۱ : تشخیص مدت بازپرداخت وام های اعطائی ، که در شرایط عادی بین حداقل ۶۰ و حداکثر ۱۰۰ قسط خواهد بود ، بعهده مدیرعامل تساد است .
تبصره : گروه تحقیق موضوع ماه ۱۴ میتواند ضمن تهیه گزارش تحقیق ؛ پیشنهاد خود را نسبت به تعداد اقساط وام در برگ تحقیق اعلام دارد .

ماده ۱۲ : تسهیلات اعطائی وام به زندانیان واجد شرایط بدون کارمزد و بهره خواهد بود .

ماده ۱۳ : حداکثر وام پردختی از بودجه ستاد به زندانیان واجد شرایط پس از اعلام نظر گروه تحقیق ، تا بملغ سی میلیون ریال می باشد .
تبصره : پرداخت مازاد بر مبلغ سی میلیون ریال ، درصورت ضرورت و نیاز ، مستلزم اخذ مجوز از هیئت مدیره ستاد مرکز میباشد .

ماده ۱۴ : در هر استان ستاد دیه از بین اعضای هیئت مدیره ستاد ، یک نفر را بعنوان مسئول گروه تحقیق انتخاب که با همکاری دیگر افراد خیّر و نیکوکار صاحب نفوذ و واجد شرایط استان که دارای روحیه و توان تحقیق باشند، تشکیل میگردد .

ماده ۱۵ : وظائف گروه تحقیق بشرح زیر است :
۱٫ تقسیم و توزیع پرونده های زندانیان متقاضی وام ، بین اعضاء برای تحقیق توسط مسئول گروه .
۲٫ مطالعه دقیق پرونده و سوابق کیفری ، خانوادگی و اجتماعی زندانیان نیازمند تهیه گزارش از آن .

تبصره : مهمترین موضوع در مطالعه دقیق پرونده ، تعیین وضعیت بیمه و بیمه نامه خودروی راننده خاطی و حداکثر بهره برداری از بیمه میباشد .
•  ملاقات و مصاحبه حضوری با خانواده زندانیان نیازمند و انجام تحقیق و بررسی محلی بمنظور واجد شرایط بودن متقاضی و بررسی توان مالی محکوم برای تأمین تمام یا قسمتی از بدهی خود به شکات .
•  مذاکره مستقیم با مجنی علیه ( در صورتیکه جنایت منتهی به وقوع قتل گردیده باشد ) یا قائم مقام قانونی او چنانچه مجنی علیه محجور باشد و یا ورثه و اولیاء دم متوفی چنانچه جنایت منتهی به قتل گردیده باشد ) بمنظور جلب رضایت و تشویق آنها به مصالحه و گذشت ، با حفظ سهم الارث و حقوق قانونی صغار .
•  محاسبه و ارزیابی دقیق سهم الارث فرزندان صغیر متوفی و تأمین و تودیع آنها نزد قائم مقام قانونی آنها (مانند ولی قهری قیم یا وصی ) یا اداره سرپرستی دادگستری و متعاقب آن اخذ رضایت از ورثه و اولیاء دم متوفی .
•  انجام تحقیقات محلی و سایر بررسیهای لازم .
•  اتخاذ کلیه اقدامات و تدابیر مقتضی بمنظور جلب رضایت و اخذ گذشت از شکات .
•  تهیه و ارائه گزارش نهائی از مجموعه اقدامات و تلاشهای انجام شده و نتایج حاصله از مشکلات موجود به ستاد استان بمنظور اطالع اعضاء و تصمیم گری مقتضی .

تبصره ۱ : زندانیانی که بعلت عجز از پرداخت بدهی بابت محکومیتهای مالی مانند ترک انفاق یا صدور چکهای بلامحل در زندان می باشند محققین گروه تحقیق با دقت بیشتری نسبت به اخذ گذشت از اصل خواسته اقدام نمایند .
تبصره ۲ : پرونده زندانیانی که بیش از یک سابقه محکومیت کیفری داشته باشند قابل رسیدگی نیست ولی زندانیانی که دارای سابقه محکومیت کیفری بوده و حسب مورد و نیاز با در نظر گرفتن حفظ احترام به کیان خانواده و عنایت به ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی به پیشنهاد گروه تحقیق و تصویب مدیرعامل ستاد استان می توانند مشمول تسهیلات این دستورالعمل قرار گیرند .
ماده ۱۶ : زندانیان نیازمندی که مشمول مساعدت و کمک ستاد می گردند ، باید دارای شرایط زیر باشند :
۱٫ ایمان و التزام عملی به دین مبین اسلام و ارزش های الهی .
۲٫ تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
۳٫ اعتقاد و التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و اصل ولایت فقیه و قانون اساسی . تبصره : پیروان سایر ادیان الهی که تبعیت از نظام مقدس الهی و رهبری معظم انقلاب اسلامی داشته و معاند نباشند ، مشمول برخورداری از تسهیلات این دستورالعمل اجرائی میباشند .
۴٫ عدم همکاری با گروههای محارب و معاند با نظام جمهوری اسلامی و عوامل رژیم سابق .
۵٫ عدم وجود سابقه کیفری و محکومیت کیفری .
۶٫ نداشتن فساد اخلاقی و عدم اشتهار به فسق و فجور .
۷٫ عدم اعتیاد به موادمخدر و داروهای روان گردان .
۸٫ داشتن حسن سلوک در ایام حبس به تأیید مدیر زندان .
۹٫ نداشتن هیچ نوع درآمد یا امکان مالی برای پرداخت مبلغ محکوم به ، با تأیید اعضاء گروه تحقیق و تصویب مدیرعامل ستاد .

ماده ۱۷ : رانندگانی که بعلت مستی یا نداشتن گواهینامه رانندگی ، تصادف نموده اند و یا آنکه پس از وقوع حادثه ، مصدوم را با وجود امکان رساندن به مراکز درمانی یا استمداد از مأمورین نیروی انتظامی به منظور فرار از تعقیب و مجازات رها کرده اند ، مشمول کمک و مساعدتهای ستاد نخواهند بود .

ماده ۱۸ : اشخاص زیر برای بهره گیری از خدمات و مساعدتهای ستاد در اولویت خواهند بود :
• الف – خانواده های معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان و ایثارگران .
• ب – افراد متدین .
• ج- افراد متأهل و عائله مند .
• د- رانندگانی که پس از وقوع تصادف ، مصدوم را برای معالجه و استراحت به مراکز درمانی برسانند یا آنکه مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کنند و یا آنکه به هر نحوی موجبات معالجه و تخفیف آلام مصدوم یا خانواده او را فراهم نمایند .

ماده ۱۹ : پس از تشخیص و شناسایی زندانیان نیازمند و حایز شرایط کمک توسط مددکاری ، مدارک ذیل اخذ و پرونده ای برای آنها در دفتر زندان تشکیل میگردد :
• الف ) یک نسخه از درخواست مساعدت زندانی متقاضی کمک از ستاد دیه مدعی اعسار یا شرح مختصری از نحوه وقوع جرم و نتایج بدست آمده و اقداماتی که تاکنون ( زمان تقدیم درخواست ) برای جلب رضایت و گذشت شکات صورت گرفته است .
• ب ) گزارش آخرین اقدامات و تلاشهای انجام شده توسط مددکاران زندان برای جلب رضایت شکات و استخلاص زندانی .
• ج ) یک نسخه گزارش که در آن زندانی نیازمند ، صادقانه و بدون کم و کاست آخرین توان مالی خود را برای پرداخت محکوم به اعم از وجه نقد یا مطالبات مالی و یا اموالی را که درصورت فروش تبدیل به وجه نقد می شوند ، بطور دقیق و با ذکر مبلغ اعلام نمایند .
• د) یک نسخه تصویر از دادنامه و یک نسخه از حکم صادره توسط دادگاه عمومی و یک نسخه تصویر از حکم دادگاه تجدید نظر .
• و ) دو قطعه عکس ۴*۳ تمام رخ که در سال تقدیم درخواست گرفته شده باشد .
• ز ) شماره تلفن و نشانی کامل محل کار و منزل زندانی نیازمند و معرفی کسی که پیگیر کار او باشد و شرح آخرین شغل .
• ح ) شماره تلفن و نشانی کامل محل کار و منزل شکات جهت برقراری تماس با آنها .
• ط) تنظیم صورت کاملی از مشخصات مجنی علیه و قائم مقام قانونی او ( در صورتیکه وی محجور باشد ) یا اولیاء دم متوفی و تعیین میزان دقیق دیه متعلقه به هریک از آنها و قرار دادن سهم الارث هریک از ورثه ( چنانچه مجنی علیه فوت کرده باشد ) در جدول مخصوصی براساس مبلغ ریالی دیه بمنظور تسهیل در جلب رضایت اولیاء دم و تقلیل بار تعهد مالی زندانی نیازمند در پرداخت دیه .
• ی ) معرفی یک ضامن معتبر توسط زندانی نیازمند که با تودیع سفته به میزان مبلغ وام دریافتی و یا چک ، پرداخت آن را تضمین نماید /
• ک ) ارائه گزارشی از وضعیت اخلاقی و نحوه رفتار زندانی نیازمند و میزان پایبندی او به انجام عبادات و اعمال مذهبی توسط مدیریت زندان .
• ل ) یک نسخه جواب استعلام سابقه زندانی نیازمند از مرکز خدمات رایانه ( کامپیوتری ) زندان که نشان دهد زندانی نیازمند فاقد هرنوع سوء پیشینه محکومیت کیفری است ؛ با دستور و تأیید مدیریت زندان .
• م ) یک نسخه تصویر از دو طرف برگ انگشت نگاری سابقه یا سوابق زندانی .

ماده ۲۰ : کلیه اسناد و مدارک فوق که با پیگیری مستمر مددکاران زندان تهیه میشود و پس از تأیید مدیریت زندان به ستاد استان ارسال میگردد .

ماده ۲۱ : متعاقب وصول اسناد و مدارک مزبور ، به دستور ستاد استان ، پرونده تشکیل شده جهت بررسی و انجام کلیه اقدامات موضوع این دستورالعمل به گروه تحقیق ارجاع می شود .

ماده ۲۲ : درصورتیکه فعالیت گروه تحقیق برای انجام مصالحه و سازش میان طرفین به نتیجه قطعی و مطلوب نرسد ، ضمن ارائه گزارشی از مجموع اقدامات بعمل آمده به ستاد ، خلاصه صورت وضعیت مالی زندانی بشرح زیر :
• الف) مبلغ ریالی محکوم به که مطابق حکم دادگاه مورد مطالبه شکات قرار گرفته است .
• ب ) مبلغ ریالی مورد مطالبه و پرداخت شده ، توسط مؤسسه بیمه که خودرو نزدآن بیمه شده است یا بیمه مرکزی .
• ج ) مبلغ ریالی گذشت شده توسط شکات ؛ ( درصورتیکه به پواب گذشت نائل شده باشد )
• د ) مبلغ ریالی تأدیه یا تأمین شده توسط زندانی نیازمند یا خانواده او .
• هـ ) مبلغ ریالی وام موردنیاز که بایستی تمهیدات آن توسط ستاد فراهم شود ؛ گزارش خواهد شد .

ماده ۲۳ : نتیجه اقدامات گروه تحقیق ؛ برای حصول سازش و جلب رضایت شکات و اثبات عدم توانایی زندانی در پرداخت مبلغ محکوم به با توجه به تحقیقات و بررسیهای بعمل آمده و متعاقب آن ، تصویب هیئت مدیره ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه وکمک به زندانیان نیازمند استان ، زندانی نیازمند با همراهی از طریق محقق ستاد یا مددکار زندان و یا خانواده او جهت اخذ وام مصوب به صندوق قرض الحسنه تعیین شده ، معرفی گردد و ضامن نامبرده ضمن سپردن یک فقره چک از حساب جاری معتبر یکی از بانکها ، معادل مبلغ وام مورد درخواست ، وام منظور شده را دریافت و سپس در محضر قاضی اجرای احکام به شکات و یا قائم مقام قانونی متوفی ، تأدیه می نماید و به این ترتیب موجبات آزادی زندانی فراهم میگردد .
تبصره : چنانچه وام تخصیصی ستاد پاسخگوی نیاز و حل مشکل زندانی نیازمند نگردید ، برای تأمین کمبود ؛ از طریق کمیته محترم امداد امام (ره) ، و یا سایر منابع نیکوکاری مؤسسات و نهادهای دولتی و وابسته به دولت و صندوقهای قرض الحسنه با نامه رسمی ستاد دیه استان مساعدت خواهد شد .

ماده ۲۴ : در برخی از موارد که با گزارش و تأیید محقق ستاد ، استحقاق زندانی نیازمند به دریافت وام بلاعوض احراز گردد ، با توصیه اعضای ستاد ، مبلغی بدین منظور تخصیص خواهد یافت و نسبت به مابقی مبلغ محکوم به ، سعی در جلب رضایت و گذشت شکات خواهد شد .

ماده ۲۵ : ستاد استان همچنین در موارد خاصی می تواند از محل هدایای مردمی جمع آوری شده و یا کمکهای مالی نهادها ، سازمانها و یا افراد نیکوکار ، مبلغ محکوم به زندانیان نیازمند را حداکثر تا پنج میلیون ریال بصورت بلاعوض یا وام ، رأساً پرداخت نماید ؛ مشروط بر آنکه چنین اقدامی باعث تشویق زندانی مزبور به تکرار جرم و افزایش ضریب بزهکاری نشود .

ماده ۲۶ : علاوه بر موارد فوق الذکر ، ستادهای استانی اهتمام خاصی به وضعیت مالی و معیشتی خانواده های زندانیان نیازمند و آبرومند خواهند داشت و بمنظور جلوگیری از نفوذ افراد سودجو ، اقدامات لازم را از طریق انجمن حمایت از زندانیان و افراد خیّر برای تأمین احتیاجات و نیازهای مالی آنها بعمل می آورند .

ماده ۲۷ : کلیه ستادهای استانی موظف هستند هر سه ماه یک مرتبه ( پایان هر فصل ) گزارش و آمار و عملکرد خود را به تفکیک ( با تلاش گروه تحقیق و مددکاری ، از محل هدایای مردمی به ستاد ، از محل نهادها و سازمانها دولتی و وابسته به دولت ، از محل اعتبار تخصص داده شده نزد کمیته امداد و بانی خاص ) که نسبت به حل مشکل زندانیان نیازمند انجام داد و منجر به آزادی آنها از زندان و برگشت به خانواده خود گردیده اند به ستاد مرکزی ارسال نمایند .

ماده ۲۸ : سایر موارد و دستورالعملها حسب موردنیاز از طریق ستاد مرکزی به کلیه ستادهای دیه استانها ابلاغ می گردد .

این دستورالعمل مشتمل بر ۲۸ ماده و ۵ تبصره در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۸۱ ، به تصویب هیئت مدیره ستاد مرکز رسیده و از تاریخ تصویب کلیه مقررات مغایر با آن ملغی می باشد .