در سال ۱۳۹۹ تعداد

4243

کل زندانیان آزاد شده از ابتدای تاسیس ستاد دیه

4243

کل مبلغ کمک شده از ابتدای تاسیس

4243

تعداد زندانیان آزاد شده از ابتدای سال تا کنون

1233

مبلغ کمک شده از ابتدای سال تا کنون