حضور پرشور مسوولان اجرایی و  بانوان در دومین همایش بانوان خیر مرگز استان اردبیل  به روایت تصاویر:

حضور پرشور مسوولان اجرایی و  بانوان در دومین همایش بانوان خیر مرگز استان اردبیل  به روایت تصاویر: