به منظور قدردانی از تلاش های هیأت امنای و کارکنان نمایندگی ستاد دیه استان اردبیل در بحث برگزاری جشن های گلریزان وجمع آوری کمک های خیرین در راستای آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد ومالی؛  علی شمس بازرس مدیر عامل ستاد دیه ی کشور با حضور در نمایندگی ستاد دیه ی استان اردبیل ضمن اعلام موفقیت های حاصل شده در کسب رتبه ی نخست کشوری توسط نمایندگی ستاد دیه ی  استان از هیأت امنای و کارکنان نمایندگی ستاد دیه استان تقدیر و تشکر کردند.

علی شمس با اشاره به برنامه ی پیش بینی شده پنچ ساله ی ستاد دیه کشور در سال ۱۳۹۵ گفت : با بررسی های بعمل آمده و با در نظر گرفتن شاخص ها  و وضعیت اقتصادی استان اردبیل ،جذب کمک های مردمی در استان رشد چهار برابری داشته است .

شمس افزود : رسالت ستاد دیه آزادسازی زندانیان جرایم غیر عمد ومالی است و سیاست های ستاد دیه ی کشور براین است که از طریق جذب کمک های مردمی ، دریافت گذشت از شکات ، آورده خود مددجو ، تسهیلات بانک های عامل و اجرای حکم اعسار  این مهم انجام شود.

وی عملکرد نمایندگی ستاد دیه ی استان در پنج ساله ی اخیر را خوب ارزایابی کرد و افزود : نمایندگی ستاد دیه ی استان در بحث برگزاری جشن های گلریزان و جمع آوری کمک های مردمی  عمل کرد خوبی داشته است بطوری که در پنج سال اخیراز ۹مورد جشن گلریزان به ۴۰مورد جشن وهمچنین در جذب کمک های مردمی از مبلغ ۷میلیارد ریال به ۲۹میلیارد ریال رشد داشته است .

بازرس مدیر عامل ستاد دیه ی کشور ضمن بررسی پرونده های ستاد دیه ی استان گفت : اقدامات نمایندگی ستاد دیه ی استان براساس برنامه پنچ ساله بوده است و علت کاهش آزادی بعد سال ۱۳۹۶کاهش ورودیها ی جدید ، اجرای سیاست های قوه قضاییه  و تغییر در مفاد شیوه نامه های ارسالی ستاددیه ی کشور بوده است .