اردبیل – کارشناسان –  شهرک اداری – جنب ساختمان حج و زیارت تلفن : ۳۳۷۴۰۵۰۰-۰۴۵ و ۳۳۷۴۰۵۱۰-۰۴۵ کد پستی : ۵۶۱۵۸۱۳۱۸۱ فکس :۳۳۷۴۰۵۰۰-۰۴۵

اردبیل – کارشناسان –  شهرک اداری – جنب ساختمان حج و زیارت تلفن : ۳۳۷۴۰۵۰۰-۰۴۵ و ۳۳۷۴۰۵۱۰-۰۴۵

کد پستی : ۵۶۱۵۸۱۳۱۸۱

فکس :۳۳۷۴۰۵۰۰-۰۴۵