به گزارش روابط عمومی ستاددیه شعبه استان اردبیل : در راستای حمایت از خانواده زندانیان وکمک به ازادی زندانیان جرایم غیر عمد جلسه ستاددیه استان باحضور تمامی اعضای هیأت مدیره در ساختمان ستاددیه استان برگزار گردید

محمد باقر حاجیلر مدیر عامل ستاددیه شعبه استان اردبیل با ارائه گزارشی از عملکرد ستاددیه استان گفت : با توجه به اهمیت شناسایی زندانیان جرایم غیر عمد و جلوگیری از ماندگاری این زندانیان در زندان ، یکی از مددکاران زندان به طور ویژه در ستاددیه استان مستقر تا ضمن تحقیق وبررس پروندهای زندانیان جرایم غیرعمد از ماندگاری آنان در زندان جلوگیری و در اسرع وقت نسبت به آزادسازی آنان اقدام گردد.

حاجیلر در ادامه اظهارداشت : زندانیانی که به خاطر بدهی های جزئی تا زیر ۵ میلیون تومان به زندان معرفی می گردند توسط مددکاران زندان شناسایی تادراسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده و ارسال آن به ستاددیه استان اقدام گردید ه تا زمینه آزادی آنان فراهم گردد.

همچنین دراین جلسه مصوب گردید تامبلغ ۵میلیون تومان  از محل جشن گلریزان به مدیرعامل ستاددیه تفویض اختیارداده شود تادر اسرع وقت زمینه آزادی محکومان  جرایم غیر عمد زیر ۵میلیون تومان فراهم گردد.

درادامه پرونده ۲۱نفر از مددجویان جرایم غیر عمد مورد بررسی وتصمیمات لازم درجهت آزادی اتخاذ گردید .